-
> > 2019 >


15.03.2019

.

1.

- 5 1

16.03.19 .

09.00 .

.

 

 

.

2.

           2

-    -

10.00 .

-    -

 

 

-    -

3.

           1

-    -

11.00 .

-    -

 

 

-    -

4.

           2

-    -

12.00 .

-    -

 

 

-    -

5.

- 7 1

-   

09.00 .

.

.

 

.

6.

           2015 2

-    -

10.00 .

-    -

-    -

 

-    -

7.

           1

-    -

11.00 .

-    -

-    -

 

-    -

8.

           2

-    -

12.00 .

-    -

-    -

 

-    -

9.

-  -

15.00 .

.

.

.

.

10

.

-    -

12.00 .

.

.

.

.

11

-    -

15.00 .

.

.

.

.

12

-    -

15.00 .

.

.

.

.

13

-    -

15.00 .

.

.

.

.

14

17.03.19 .

15.00 .

.

.

.

.

15

. .

-    -

15.00 .

.

.

.

.

16

-    -

12.00 .

.

.

.

.

17

.

-    -

15.00 .

.

.

.

.

18

.

-    -

15.00

.

.

.

.

19

-    -

12.00 .

.

.

.

.

20

”

-    -

14.30 .

..

.

V..

..

21

        -    -

-    -

14.30 .

.

.

.             .

.

22

          -    -

-    -

14.30 .

.

.

. V .

.

 

:

 

 

 

 

 

 

23

5 7 .   - .

18.03.19 .

10.30 .

.

.

.

 

24

                 -

-    -

11.30 .

-    -

-    -

-    -

 

25

                 -

-    -

13.00 .

-    -

-    -

-    -

 

26

8 10 . -.-                

19.03.19 .

10.30 .

.

.

.

 

27

                 - -

-    -

12.00 .

-    -

-    -

-    -

 

28

11 12 . -

20.03.19 .

10.30 .

.

.

.

 

29

                  - -

-    -

12.30 .

-    -

-    -

-    -

 

30

. . U 15, F 11

21.03.19 .

14.00 .

.

.

.

.

31

         U 15

-    -

14.00 .

.

.

.

.