ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ - ОБЛАСТНИ ПЪРВЕНСТВА АМАТЬОРИ
Монтана > Новини > 2019 година > Юни

Финансов отчет на ФК
12.06.2019

До Председателите на ФК в Област Монтана

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ,

Съгласно действащото законодателство в Република България , всяко ЮЛНЦ , вкл. футболен клуб , е длъжно да обяви годишния си финансов отчет за 2018 г. и годишния си доклад за дейността ( само за ЮЛНЦ ,регистрирани в обществена полза ) в Регистара на юредическите лица с нестопанска цел ,воден то Агенцията по вписванията в срок до 01 юли 2019 г.Ако ЮЛНЦ не е преригистрирано в Регистара ЮЛНЦ има други разпоредби ,който те трябва да спазват .