-
> > 2020 >

7
16.09.2020

  2020 / 2021 . -

7  - , 2010 2011 .

:  

1   1                    - .                    8.  ʓ͓ 2                  - .                               

2.  2                    - .                 9.  ʓ              - .                               

3.  3                    - .                 10.  ʓ“            - .    

4.   4                     - .                11.  ʓ 2017  - .                  

5.  ʓ 1945  - .           12. ʓ 2007               - .    

6.  ʓ 2000           - .               

7.  ʓ͓ 1                 - .           

15 . , . 6 + 1      2 20 .  12-  .                                                                                 

 

                                   26.  2019 . () . .

                    1

                  2

9.00.

1

 

2

9.00.

 

2000

9.50.

1945

 

9.50.

2007

 

10.40.

2

 

1

10.40.

3

 

4

11.30.

2

 

4

11.30.

1

 

3

12.20.

 

2

12.20.

 

2007

13.10.

2000

 

1945

13.10.

1

 

 

 

 

 

                       04   2020 . () .

                    1

                  2

9.00.

 

2

9.00.

1945

 

1

9.50.

2007

 

2000

9.50.

2

 

10.40.

3

 

10.40.

4

 

1

11.30.

2

 

1

11.30.

 

4

12.20.

 

3

12.20.

2000

 

2

13.10.

1

 

2007

13.10.

 

1945

 

 

 

                                 18   2020 . () .

                    1

                  2

9.00.

1945

 

2

9.00.

2007

 

9.50.

2

 

1

9.50.

3

 

2000

10.40.

4

 

10.40.

1

 

11.30.

2

 

11.30.

 

1

12.20.

2000

 

4

12.20.

1

 

3

13.10.

 

2

13.10.

1945

 

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V                                  24   2020 . () .

                     1

                  2

9.00.

2007

 

2

9.00.

2

 

1945

9.50.

3

 

9.50.

4

 

1

10.40.

1

 

2000

10.40.

 

11.30.

2

 

11.30.

2000

 

12.20.

1

 

1

12.20.

 

4

13.10.

1945

 

3

13.10.

2007

 

2

 

 

 

 

V                                   31   2020 . () .

 

                    1

                  2

9.00.

2

 

2

9.00.

3

 

2007

9.50.

4

 

1945

9.50.

1

 

10.40.

 

1

10.40.

 

2000

11.30.

2

 

2000

11.30.

1

 

12.20.

 

12.20.

1945

 

1

13.10.

2007

 

4

13.10.

2

 

3

14.00.

3

 

2

14.00.

4

 

2

14.50.

1

 

2007

14.50.

 

1945

 

15.30.

 

15.30.

2000

 

1

 

 

 

.

16.09.2020 .                                                                            .